کلمپ داخلی لوله (Internal Line-up Clamp) طیف وسیعی از قطرهای لوله از 6 اینچ تا 60 اینچ را پوشش می دهد و برای ضخامت دیوارها در محدوده مشخص شده قابل تنظیم است. بر اساس مشخصات لوله (ضخامت دیواره ، کیفیت فولاد) این دستگاه قابل تنظیم خواهد بود.
سرهای محرک نوع غلتکی ، انتهای لوله را نگه می دارند تا از تراز مناسب دو اتصال لوله برای جوشکاری خارجی اطمینان حاصل شود. این دستگاه به نحوه خاصی ساخته شده تا در برابر عملیات ریسه خط لوله در پروژه های ساخت خطوط لوله مقاومت کند.
کلمپ داخلی لوله به نیروی پنوماتیکی از یک کمپرسور احتیاج دارد. کمپرسور می تواند هم بر روی تجهیزات کار بر روی خط لوله (به عنوان مثال تراکتور جوشکاری ، یا دستگاه چند منظوره) نصب شود و یا در غالب یک دستگاه کمپرسور مستقل به عنوان محرک کلمپ داخلی تهیه شود.