از تسهیل کننده های غلتکی در عملیات جابجایی خطوط استفاده می شود. غلتک های اورتان بطور مساوی فشار را روی لوله جهت جلوگیری از خطر افزایش طول آن تقسیم می کنند. تفکیک آسان غلتک ها سبب فراهم آوردن عملیات جابجایی آسان و کاهش حجم غلتک بمنظور انتقال راحت لوله می باشد.