کارفرما
شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 3 عملیات انتقال گاز )
سایز لوله
خط لوله 48 اینچی ادامه خط سراسری به ترکمنستان
نوع عیب
تقویت موقت عیب ترک روی جوش اسپیرال
عملیات انجام شده
استفاده از غلاف کامپوزیتی کلاک اسپرینگ و انجام عملیات موفقیت آمیز با توجه به مخاطرات موجود