یک جوشکاری مکانیزه به صورت دوار، راستگرد و چپگرد انجام می شود که با این عملکرد، امکان جوشکاری دوسویه همزمان لوله را می دهد. روش راهنمای برنامه دستگاه برای انواع مختلف جوشکاری وجود دارد. پارامتر جوش محکم خودکار، با روشی منحصر بفرد شکاف لوله را می بندد.