ماشین پخ زن لوله (Pipe Facing Machine) برای کلیه قطرهای از 6 تا 60 اینچ قابل ارائه می باشد.
یک ماشین پخ زن لوله طیف وسیعی از قطر را در بر می گیرد و برای ضخامت دیواره در محدوده مشخص شده قابل تنظیم است. براساس مشخصات لوله (ضخامت دیواره، کیفیت فولاد) ماشین پخ زن لوله به زاویه و اشکال مختلف پخ مورد نیاز، قابل تنظیم می باشد.
دستیابی به یک پخ تمیز و بهینه امری مهم جهت جوشکاری مناسب می باشد. این دستگاه به طور خاص برای ساخت پخ های پیچیده ای که برای سیستم های جوشکاری اتوماتیک لوله مناسب است، طراحی شده است.
برای به حرکت درآوردن این دستگاه به یک منبع تغذیه هیدرولیکی احتیاج است. توان موردنیاز را می توان یا از نیرو هیدرولیک جرثقیل دو سویه و یا از طریق یک واحد تغذیه هیدرولیک مستقل تامین کرد.