ایجاد صنعت خاورمیانه شرکتی تامین کننده، مهندسی، طراحی و ساخت کامل خط لوله می باشد که زمینه فعالیت های آن در زیر آمده است:

تعمیرات خط لوله

تجهیزات ساخت خط لوله

خرید و تامین تجهیزات

مهندسی

خدمات بالادستی

خدمات پایین دستی

خدمات دریایی

خدمات ارزیابی سلامت و ممیزی مستقل قسمت های مختلف خط لوله