کارفرما
شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 5 عملیات انتقال گاز )
سایز لولهش
خط لوله 56 اینچ گاز طبیعی
نوع عیب
فرو رفتگی در منطقه ساعت 6 خط لوله در 3 قسمت متفاوت از لوله
عملیات انجام شده
تعمیر دائمی و تقویت لوله جهت کلیه 3 نقطه فرورفته به وسیله غلاف  های کامپوزیتی کلاک اسپرینگ