شرکت ایجاد صنعت خاورمیانه ارائه دهنده خدمات مدیریت مهندسی، قادر به ارائه تمامی خدمات مهندسی مرتبط به صنعت نفت و گاز بصورت مستقیم و یا از طریق شرکای اروپایی خود می باشد. نگاهی اجمالی به این خدمات شامل:
– مدیریت پروژه
– مشاوره و مدیریت قراردادهای بین المللی
– ممیزی و کنترل پروژه
– بازبینی مجزای قسمت های مختلف طرح
– طراحی و ارتقا سیستمها
– مهندسی افزایش طول عمر لوله
– مهندسی بهینه سازی
– مدیریت ارزیابی سلامت شامل بازرسی کل خط لوله