بکارگیری نیروهای متخصص ایرانی و اروپایی، این شرکت را قادر به ارزیابی ساختاری کاملا دریایی جهت طراحی جدید و یا ساختارهای می سازد. آخرین تجربه ما در زمینه بازرسی خوردگی و بررسی مستقل یک جکت در خلیج فارس بوده است.
بررسی سلامت خط لوله توسط نرم افزار یکپارچه خبره جهت تسهیل در ارزیابی وضعیت کلی براساس طراحی، ساخت و داده های منظم بازرسی در دسترس پشتیبانی قرار خواهد گرفت.