شرکت ایجاد صنعت خاورمیانه با همکاری شرکت های خدماتی اروپایی و خاوردور در حوزه نفت و گاز، تجربه ای عظیم در صنعت حمل و نقل دریایی دارد.
در همین راستا ISCO تخصص اثبات شده خود را از طریق یک تیم ماهر و متخصص ارائه می دهد. خدمات دریایی شامل تجهیز و بهره برداری از کشتی های مختلف نفت و گازی، خدمات زیر دریایی شامل ارایه خدمات زیر سکوی کشتی (PSV)، طناب کشی نجومی عقب کشی (ASD)، کشتی های حفاری و تجهیز اسکان می باشد.