مدیریت یکپارچگی دارایی ها (AIM) در صنعت نفت و گاز فرایندی پیچیده شامل همه مراحل بررسی چرخه عمر دارایی ها از همان ابتدای طراحی تا رفع چین خوردگی و اختلالات می شود و در تمامی این مراحل باید سلامت خط لوله تامین گردد. هدف AIM دستیابی به عملکردی پایدار در طول عمر دارایی ها بمنظور رسیدن به اهداف تجاری سودآور بدون کوچکترین ریسکی است.
همواره موانع بر سر راه حوادث مهیب در صنعت نفت و گاز جایگاه ویژه داشته اند و نقش مهمی در تامین امنیت و طول عمر دارایی ها و محیط زیست ایفا کرده ایم. با همه اینها با وجود طراحی، برنامه نگهداری و عملکرد صحیح هیچ کدام از این اتفاقها نمی افتاد. بررسی صحت فعالیت ها توسط یک بازرس بمنظور حصول اطمینان از ابقا مناسب دارایی ها و المانهای بحرانی محیط زیست و حفظ در شرایط عملکردی استاندارد، می باشد. عملیات بررسی باید براساس کارشناسی ساختاری تخصصی دریایی وم منطبق بر ایمنی صورت گیرد. این فعالیت باید با رویکردی ساختاری بمنظور بررسی ابزارهای کاربردی مثل اسناد بازنگری، مصاحبه ها، آزمایشات و نظرسنجی میدانی و
بطور کلی از قسمت بازبینی تفکیک شده باشد.هدف از بازبینی طراحی حصول اطمینان از طراحی سیستم مطابق استانداردها و الزامات نگهداری و عمل به روش ایمنی است.