کامپوزیت بعنوان راهی برای رفع عیوب خط لوله به روش سنتی از قبیل تعویض خط لوله یا نصب غلاف های پوشاننده انشعابات استیلی کاربرد دارد.
در مقایسه با روش های سنتی، تعمیرات کامپوزیت مقرون به صرفه تر، سریعتر و کم کارتر است. نسبت به تعویض خط لوله به لحاظ عدم توقف عملیات و عدم نشت متان به همراه تهویه خط لوله آسیب دیده اولویت دارد. استفاده از کامپوزیت بعنوان راه چاره بجای تعویض خط لوله اغلب سبب حفظ و ذخیره مقدار زیادی گاز و نفت برای پرداخت هزینه تعمیرات می شود.